Ako si zjednodušiť stavbu legitímnym spôsobom?

Dnes sa trochu pohrabeme v zákonoch. V zákonoch na oprávnenie uskutočňovania stavieb. Dopredu teda upozorňujeme, že čítanie nemusí byť dva razy záživné. Nič to však nemení na tom, že keď sa aj vy chystáte túto sezónu púšťať do nejakej stavby, mali by ste si vybrané odstavce zo stavebného zákona prejsť.

Ako si zjednodušiť stavbu legitímnym spôsobom?
26. marca 2019 Patrik Boďo

Oprávnenie, stavebný dozor, vybrané činnosti

Úplne na začiatku by ste sa mali utvrdiť v tom, či ste aj vy oprávnený uskutočniť nejakú stavbu. Do nej sa totiž môže pustiť len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.

Čo sa týka jednoduchých stavieb a ich zmien, tak tie môžete uskutočniť sami pre seba svojpomocne, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Čo je ale stavebný dozor? Už samotný názov napovedá, že ide o dohľad na stavbe. Rozsah činností stavebného dozoru spočíva hlavne v sledovaní spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia aj odborné ukladanie strojov a zariadení. A ako to stavebný dozor dokáže odsledovať? V stavebnom denníku, samozrejme.

Čo vybrané činnosti vo výstavbe? Tak tie môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností podľa osobitných predpisov, pričom takéto osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy. Právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami. Čo sa považuje/nepovažuje za vybrané činnosti si môžete prečítať SEM.

Čo by mal robiť stavbyvedúci?

Jedine to, na čo je oprávnený. Určovať teda začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku, dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavbe. Ďalej by mal preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie, dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku. Okrem toho môže kedykoľvek vykázať cudziu osobu zo staveniska či zo stavby.

Tak jednoduché, tak legitímne!

No a prejdime už konečne k zákonom, ktoré nás zaujímajú najviac. Stavbyvedúci či stavebník by mal od prvého dňa prípravných prác až do ich skončenia viesť stavebný denník. Čo, pre neznalých, to ten stavebný denník vlastne je a na čo je potrebný? Ide o dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru aj o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

Kto okrem stavbyvedúceho a stavebníka môže zaznamenávať do denníka stavebné skutočnosti? Osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad, geodet a kartograf stavby, splnomocnený zástupca stavebníka, projektant, dodávateľ stavby, koordinátor bezpečnosti, ale aj osoba vykonávajúca stavebný či štátny dozor.

A ako sa chystáte viesť stavebný denník vy? Opäť tak zastaralo? Čo tak rokmi zabehnutý systém v podobe papierovej verzie stavebného denníka vymeniť za niečo nové, inovatívne, šikovnejšie? Technologický pokrok vám ponúka možnosti, ktoré sa dajú v tejto oblasti plnohodnotne využiť, keďže sa počítače a smartfóny stali bežnou súčasťou života a práce. Aj vy tak máte jedinečnú možnosť vymeniť papierovú formu za elektronickú.

A keď sme už pri zákonoch, ide o úplne legitímny spôsob zaznamenávania stavebných skutočností do stavebného denníka, ktorý nenarúša žiadne oprávnenia pri uskutočňovaní stavieb. Tak prečo si stavbu neuľahčiť?

Zdroj: Výber zo stavebného zákona – oddiel 2, oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe, lewik.org, stavebne-prace.eu
Foto: istockphoto.com