Podceňovať bezpečnosť sa nevypláca. Omieľaná a nepotrebná fráza? Kdeže!

Aj napriek tomu, že o bezpečnosti pri práci bol každý jeden stavebník vopred dostatočne poučený, je BOZP stále podceňovaná. A nejde pritom o zákon, ale predovšetkým o zdravie, ktoré ma pri nedodržaní základných pravidiel na svedomí stavbyvedúci. Prilba a vesta sú jednoducho základom. Máte tieto dve veci na sebe?

Podceňovať bezpečnosť sa nevypláca. Omieľaná a nepotrebná fráza? Kdeže!
23. apríla 2019 Patrik Boďo

Dnes je BOZP už o niečom inom

Poďme najskôr k pár poučkám, ktoré by mal každý ovládať. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci možno charakterizovať ako súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. A že BOZP netreba brať na ľahkú váhu, svedčí tak napr. aj minuluročná štatistika úrazov. V roku 2018 bolo registrovaných celkovo 9 080 pracovných úrazov, pričom 38 z nich bolo závažných s následkom smrti a 69 závažných s ťažkou ujmou na zdraví.

Kedysi bola BOZP chápaná len ako prevencia pred úrazmi, zameraná predovšetkým na bezpečnosť technických zariadení a pracovných postupov. Neskôr sa začal klásť dôraz na zdravé prostredie, ľudský faktor a ochranu zdravia pri práci. Samotná ochrana zdravia nadobudla nový rozmer aj v prístupe Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá definuje zdravie nielen ako neprítomnosť choroby, ale aj ako pocit fyzickej, psychickej a sociálnej pohody. Preto v súvislosti s ochranou zamestnancov je potrebné zaoberať sa aj s takými faktormi ako je stres, pracovná záťaž, monotónnosť práce, pracovné podmienky, pracovné a pracovno-právne vzťahy, psychosociálne faktory, rovnosť príležitostí, spravodlivé odmeňovanie či vhodné vybavenie pracovísk.

Jedine s prilbou a vestou!

Aby sa ale do bodky dokázali splniť aj tie najdetalnejšie podmienky BOZP, je potrebné zvládnuť a nepodceniť prosté základy. Najdôležitejšou vecou bezpečnosti na stavbe je azda prilba, ktorá by mala „svietiť“ na každej hlave. Keď to zamestnanec porušuje, dopúšťa sa porušenia pracovnej disciplíny. Zodpovedný je, samozrejme, zamestnávateľ, ktorý je povinný zamestnancovi neumožniť pracovať, keď riadne nepoužíva potrebný účinný osobný ochranný pracovný prostriedok.

Nemenej dôležitým pracovným prostriedkom sú reflexné vesty, ktoré robia zamestnanca viditeľného na niekoľko desiatok metrov, čím sa znižuje pravdepodobnosť nejakého nečakaného úrazu. Prednosťou krikľavých viest je tiež bezpochyby fakt, že robotníkov nijako nelimitujú pri ich práci. Myslíte si, že vám žiadne nebezpečenstvo nehrozí a reflexnú vestu odmietate nosiť? Nešťastie v tomto prípade nechodí po horách, ale po ľuďoch. A to dvojnásobne! Ak sa vám totiž stane nejaký úraz a reflexná vesta bude v tom čase v šatni na vešiaku, nielenže sa zraníte, ale môžete sa rozlúčiť s nárokom na odškodnené.

Majte vždy všetko zaznamenané

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej i nevýrobnej sféry. Okrem toho, že zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca o BOZP, by mal z vlastnej iniciatívy písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Medzi povinnosti zamestnávateľov tiež patrí viesť aj uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa predpísaného obdobia.

Na zaznamenávanie všetkých potrebných informácií a hlavne denných stavebných úkonov každému stavebníkovi efektne poslúži Elektronický stavebný denník. Chceli by ste moderný systém využívať aj vy. Nech sa páči! Hlavne nenechávajte nič na náhodu, pretože šťastie vie byť poriadne vrtkavé.

Zdroj: nasdum.eu, stavebni-servis.eu, monitorbp.sk, ip.gov.sk
Foto: istockphoto.com