Podmienky používania

Podmienky používania

Základné informácie o pojmoch, osobných údajoch, právach a povinnostiach uživateľa a prevádzkovateľa služby Elektronického stavebného denníka®.

1

Vymedzenie základných pojmov

 1. Služba – Elektronický stavebný denník® (online webová aplikácia)
 2. Účet – zákaznícky účet na stránke dennikstavby.sk, identifikovaný prihlasovacím menom (emailom) užívateľa
 3. Prevádzkovateľ: e-Stavba, s.r.o. Garbiarska 11, 064 01, Stará Ľubovňa IČO: 47566914 DIČ: 2023964657 (Ďalej len ako prevádzkovateľ)
 4. Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala na stránke dennikstavby.sk a využíva jej služby.
2

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré užívateľ poskytne prevádzkovateľovi resp. ktoré prevádzkovateľ vyžaduje v rámci registrácie na internetovej stránke dennikstavby.sk, sú vyžiadané a budú spracované a použité len na plnenie účelu zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom a to v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Pri registrácií sa vyžadujú od užívateľa osobné údaje v rozsahu a obsahu uvedenom v registračnom formulári. Užívateľ registráciou súhlasí s uložením svojich osobných údajov pre uvedený účel a je oprávnený kedykoľvek do nich nazrieť. Prevádzkovateľ dodržuje pravidlá o ochrane údajov týkajúce sa osobných údajov a údajov obchodných týkajúcich sa vedeného Elektronického stavebného denníka®, fotografických materiálov, všetkých materiálov uložených do databáz užívateľa a disponuje s nimi dôverne.
 2. Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov a ich uložením do internej databázy zákazníkov poskytovateľa.
 3. Používaním chatu na stránke Elektronického stavebného denníka® môže dochádzať k ukladaniu Vašich osobných údajov nami alebo tretej strane, medzi ktorú patri Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681.
3

Užívateľská zmluva

 1. Zmluvnými stranami užívateľskej zmluvy sú prevádzkovateľ a užívateľ tak, ako je uvedené článku I. týchto VOP.
4

Predmet zmluvy

 1. Pri poskytovaní služby prevádzkovateľ vytvorí užívateľovi podmienky najmä na možnosť jednoduchej, rýchlej a bezpečnej evidencie stavebného denníka v elektronickej podobe, jeho tlače, zasielania notifikačných správ jednotlivým držiteľom prístupov k danému denníku, podľa aktuálnej ponuky služby sprístupnenej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
 2. Detailné informácie o predmetnej službe sú záujemcovi a užívateľovi prístupné na hlavnej stránke www.dennikstavby.sk
5

Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný pri objednávke (registrácii) služby korektne vyplniť svoje kontaktné údaje pre účely fakturácie služieb a komunikáciu s prevádzkovateľom. Užívateľ je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje vždy aktuálne.
 2. Používateľ sa zaväzuje pre jednu fyzickú alebo právnickú osobu mať na dennikstavby.sk len jeden účet. Duplikátne účty budú zmazané.
 3. Používateľ sa zaväzuje dodržať zmluvné podmienky vyplývajúce zo záväznej objednávky, ktoré potvrdzuje zakliknutím políčka “súhlasím s obchodnými podmienkami”
6

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby.
 2. Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa z bodu 6.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.) alebo prerušenie z dôvodu systémových zásahov zo strany prevádzkovateľa (napr. upgrade služby na novú verziu).
 3. Prevádzkovateľ má právo zrušiť službu užívateľovi, ktorý vedome poškodzuje službu alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných užívateľov.
 4. Prevádzkovateľ má právo na zmenu týchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovať užívateľa.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť vedenia stavebného denníka zo strany užívateľa podľa zákona o stavebnom denníku zákon č. 50/1975 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku podľa §64d vedenie stavebného denníka.
7

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

 1. Cena za poskytnutie služby užívateľovi je zobrazená v cenníku.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za poskytovanú službu. O tejto zmene bude minimálne 30 dní vopred informovať všetkých užívateľov služby.
 3. Platba je vždy uhrádzaná vopred vo forme predplatného a je vratná do 14 dní od prijatia platby bez udania dôvodov. Platba je vždy uhrádzaná na základe vystavenej faktúry pri procese registrácie danej licencie, bankovým prevodom v zmluvne dohodnutom termíne. Užívateľ sa takto vystavenú faktúru zväzuje včasne uhradiť. Užívateľ má možnosť platiť jednorázovo, alebo v mesačných intervaloch vo výške ním objednaného programu podľa platného cenníka. Užívateľ má možnosť využiť k úhrade platobný modul Card Pay alebo službu Tatra Pay. Obe služby zabezpečuje spoločnosť Tatra banka a.s..
 4. Termín včasnej úhrady faktúry je vždy uvedený na faktúre ako dátum splatnosti. Pri nedodržaní dohodnutého termínu úhrady faktúry môže prevádzkovateľ službu pozastaviť alebo nespustiť.
 5. Prevádzkovateľ má právo odoprieť využívanie služby užívateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za službu podľa platného cenníka.
 6. Prevádzkovateľ umožňuje využívať službu zdarma a to po dobu 30 dní od registrácie za účelom vyskúšania služby. Vyskúšaním služby nevzniká užívateľovi žiaden záväzok uhradiť poplatky, ak sa službu rozhodne nevyužívať po uplynutí lehoty 30 dní.
8

Zrušenie služby

 1. O zrušenie služby môže užívateľ požiadať elektronicky zaslaním emailovej žiadosti o zrušenie účtu a služby na support@estavebnydennik.sk.
9

Reklamácia

 1. Reklamácia služby musí byť zaslaná z účtu používateľa na support@estavebnydennik.sk.
 2. O stave reklamácie bude užívateľ okamžite informovaný pomocou e-mailovej komunikácie.